Journal of Technical Education Science

Lời nói đầu

Khoa Công nghệ hóa học và thực phẩm đã đăng ký xuất bản 1 năm 2 số đặc biệt viết bằng tiếng Anh trên tạp chí “The Journal of Technical Education Science (JTE-HCMUTE)”. Từ năm 2020 đến 2022, các bài trong lĩnh vực hóa học – thực phẩm và môi trường đăng trên tạp chí này được tính 0.25 điểm trong Hội đồng giáo sư nhà nước. Từ năm 2023 trở đi các bài trong lĩnh vực hóa học – thực phẩm và môi trường đăng trên tạp chí này sẽ tăng lên 0.5 điểm.