Các quyển sách đã xuất bản

TTBìa sáchTên sách chủ biên và nhà xuất bản
1Nguyễn Tấn Dũng, Quá trình và Thiết bị trong CNHH&TP, Tập 2, Phần 1: Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2013 (ISBN: 978-604-73-1774-5) https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghe-hoa-hoc-va-thuc-pham-tap-2-cac-qua-trinh-va-thiet-bi-truyen-nhiet-phan-1-co-so-ly-thuyet-ve-truyen-nhiet/
2Nguyễn Tấn Dũng, Quá trình và Thiết bị trong CNHH&TP, Tập 2, Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh và làm lạnh đông. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2013 (ISBN: 978-604-73-1774-5) https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghe-hoa-hoc-va-thuc-pham-tap-2-cac-qua-trinh-va-thiet-bi-truyen-nhiet-phan-3-cac-qua-trinh-va-thiet-bi-lam-lanh-lam-lanh-dong/
3Nguyễn Tấn Dũng (Chủ biên), Lê Thanh Phong, Lê Tấn Cường, Lê Văn Hoàng, Tự điều khiển các quá trình và thiệt bị nhiệt – lạnh trong sản xuất, Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2018 (ISBN: 978-604-73-6184-7) https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/tu-dong-dieu-khien-cac-qua-trinh-va-thiet-bi-nhiet-lanh-trong-san-xuat/
4Nguyễn Tấn Dũng (Chủ biên), Nguyễn Quang Vinh, Châu Thanh Tuấn, Mô hình hóa và tối ưu hóa trong công nghệ hóa học và thực phẩm. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2017 (ISBN: 978-604-73-5542-6) https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/mo-hinh-hoa-va-toi-uu-hoa-trong-cong-nghe-hoa-hoc-va-thuc-pham/
5Nguyễn Tấn Dũng, Quá trình và Thiết bị trong CNHH&TP, Tập 1: Các quá trình và thiết bị cơ học – thủy lực và khí nén. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2017 (ISBN: 978-604-73-5381-1) https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/giao-trinh-qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghe-hoa-hoc-va-thuc-pham-tap-1-cac-qua-trinh-va-thiet-bi-co-hoc-thuy-luc-va-khi-nen/
6Nguyễn Tấn Dũng, Quá trình và Thiết bị trong CNHH&TP, Kỹ thuật và Công nghệ sấy thăng hoa. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2016 (ISBN: 978-604-73-5172-6), Tái bản lần 1 (2020) https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghe-hoa-hoc-va-thuc-pham-ky-thuat-va-cong-nghe-say-thang-hoa/
7Nguyễn Tấn Dũng, Quá trình và Thiết bị trong CNHH&TP, Công nghệ lạnh ứng dụng trong thực phẩm. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2016 (ISBN: 978-604-73-4171-9) https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghe-hoa-hoc-va-thuc-pham-cong-nghe-lanh-ung-dung-trong-thuc-pham/
8Nguyễn Tấn Dũng, Quá trình và Thiết bị trong CNHH&TP, Tập 2, Phần 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong CNTP. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2015 (ISBN: 978-604-73-3296-0) https://www.ebookbkmt.com/2019/01/qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghe-hoa-hoc.html
9Nguyen Tan Dzung, The method to determine the rate of freezing water inside product. Lap Lambert academic publishing of Germany, 2015 (ISBN: 978-3-659-49568-7) https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-49568-7/the-method-to-determine-the-rate-of-freezing-water-inside-product
10Nguyễn Tấn Dũng (Chủ biên), Mai Thị Hải Anh, Đỗ Thùy Khánh Linh, Nguyễn Đặng Mỹ Duyên, Đặng Thị Ngọc Dung, Thu hồi và hoàn thiện sản phẩm lên men. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2020. https://sachweb.com/truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm/sach-thu-hoi-va-hoan-thien-san-pham-len-men-dt3065.html
11Nguyen Tan Dzung (Ed), Hoang Van Chuyen, Vu Tran Khanh Linh, Ly Tan Nhiem, Do Thuy Khanh Linh, Nguyen Quang Duy, Pham Thanh Tung, Nguyen Dang My Duyen, Freeze Drying. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2022. https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/freeze-drying-740048.html
12Nguyễn Tấn Dũng, Quá trình và Thiết bị trong CNHH&TP, Kỹ thuật và Công nghệ sấy thăng hoa. Đại Học Quốc Gia TP.HCM, năm 2016 (ISBN: 978-604-73-5172-6), Tái bản lần 1 (2020); https://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/qua-trinh-va-thiet-bi-cong-nghe-hoa-hoc-va-thuc-pham-ky-thuat-va-cong-nghe-say-thang-hoa-633132.html
13Nguyễn Văn Sức, Hóa phân tích môi trường, NXB ĐHQG TPHCM, năm 2019. https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/giao-trinh-hoa-phan-tich-moi-truong/
14Hồ Thị Yêu Ly và Phan Thị Anh Đào, Hóa phân tích (Danh cho sinh viên không chuyên). NXB ĐHQG TPHCM, năm 2019. https://vnuhcmpress.edu.vn/san-pham/giao-trinh-hoa-phan-tich-dung-cho-sinh-vien-chuyen-hoa/
15Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Đặng Thị Thúy Kiều, Hồ Đình Bảo, Triệu Thị Lắng, Nguyễn Kim Lợi.Nghiên cứu ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srepok (Sách chuyên khảo), NXB Lao động xã hội, 2020
16Nguyễn Mỹ Linh, Nguyễn Thị Tịnh Ấu. Thực tập Vi Sinh kỹ thuật Môi trường, NXB Đại học quốc gia TPHCM, 2020
17 Nguyễn Thị Ngọc Quyên (CB), Nguyễn Công Tài Anh; Trần Thị Xuân Phấn; Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Ứng dụng phần mềm QGIS trong quản lý tài nguyên đất (Sách tham khảo). NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2022
18Võ Thị Ngà, Hoàng Minh Hảo, Hồ Phương, Giáo trình Thí nghiệm Hoá hữu cơ, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
19Trịnh Khánh Sơn. Các kỹ thuật cơ bản trong thực nghiệm vi sinh vật học. Giáo trình. 2018. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM. ISBN 978-604-73-5138-1    
20Hoàng Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Kim Anh, Giáo trình Thực tập xử lý khí thải, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
21Trần Thị Kim Anh, Hoàng Thị Tuyết Nhung, Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
22Nguyễn Tiến Lực – Đặng Thị Ngọc Dung, Giáo trình Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm,Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022.
23Nguyễn Thị Thu Thảo, Giáo trình Môi trường đại cương, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015.
24Nguyễn Thị Thu Thảo, Giáo trình Đánh giá tác động môi trường, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.
25Hồ Thị Yêu Ly, Hóa phân tích (Danh cho sinh viên chuyên Hóa). NXB ĐHQG TP. HCM, năm 2019.
26Hồ Thị Yêu Ly, Hướng dẫn Thực hành-Phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học, NXB ĐHQG TP. HCM, năm 2017